Ugeskrift for retsvæsen

Kilden til information om praksis ved de danske domstole.

Ugeskrift for Retsvæsen, der er udgivet siden 1867, er tidsskriftet for alle, der beskæf­tiger sig med juridiske forhold og dansk retsvæsen.

Ugeskrift for Retsvæsen indeholder retsafgørelser fra Hø­jesteret, Sø- & Handelsretten i København samt Vestre og Østre Landsret. Alle afgørelser er resumeret og bearbejdet af professionelle fagredaktører. Ud over domssamlingen rummer bladet retsvidenskabelige artikler, skrevet af teo­retikere og praktikere, samt anmeldelser af ny juridisk lit­teratur.

I nyhedssektionen bringes korte uddrag af de seneste hø­jesteretsdomme, som indarbejdes i de kommende udgaver. Det betyder, at Ugeskriftets læsere er ajour med Højesterets afgørelser senest 14 dage efter afsigelsen.

Læserne

Ugeskrift for Retsvæsen henvender sig til alle med interes­se for det danske retssystem, herunder advokater, jurister, domstole, politimestre, ministerier, banker, kommuner, regioner, organisationer, revisorer, ejendomsmæglere samt andre rådgivnings- og service­virksomheder

Udgivelse

Ugeskrift for Retsvæsen udgives ugentligt året rund – dog med en sommerferiepause (se prislisten). Det ugentlige oplag er godt 1.100, hvoraf 54% distribueres til advokat­virksom­heder og 15% til offentlige virksomheder

Annoncer

Annoncer i Ugeskrift for Retsvæsen indgår i et redaktionelt miljø, der har en meget høj lødighed og læses af personer, der beskæftiger sig med lov og ret.

Kontakt

Ring til os på tlf. 4822 4450 eller karnov @frontmedia.dk

 

Andre printmedier fra Karnov:


Revision og Regnskabsvæsen
SR – SKAT
Guiden til JURASTUDERENDE

UFR_med ramme